Danh sách tin bài gắn Tag tiền lương

Trong năm 2018, chính sách về tiền lương và BHXH có những thay đổi như sau:
Lương tối thiểu vùng, lương cơ sở sẽ tăng bắt đầu từ ngày 1/7/2018.