Infographic: Quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018
Lương tối thiểu vùng, lương cơ sở sẽ tăng bắt đầu từ ngày 1/7/2018.