Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam từ tháng 1 - 9/1961 nghỉ hưu vào 60 tuổi và thêm 4 tháng đối với nữ 1 - 8/1966 sẽ nghỉ hưu vào 55 tuổi

Nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam