Danh sách tin bài gắn Tag tiền lương

Lương tối thiểu vùng, lương cơ sở sẽ tăng bắt đầu từ ngày 1/7/2018.
Người lao động nên biết về quyền lợi của mình như lương thử việc, lương thưởng, làm thêm giờ, nghỉ phép....để chủ động bảo vệ bản thân.