Công bố gói dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực
Một gói dịch vụ đa ngành gồm cả y tế, dịch vụ xã hội, tư pháp và hành pháp… hỗ trợ cho mọi phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực trên cơ sở giới đang được xây dựng tại Việt Nam

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo giới thiệu gói dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tại Việt Nam mà Liên hợp quốc tại Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố ngày 22/11 tại Hà Nội.

Gói dịch vụ thiết yếu là một phần Chương trình chung toàn cầu của Liên Hợp quốc về Các dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Đây là chương trình chung giữa Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Quỹ dân số thế giới (UNFPA), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), và Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC).

Gói Dịch vụ Thiết yếu có 6 hợp phần gối nhau, bao gồm: Phần tổng quan và Giới thiệụ; Các dịch vụ Y tế thiết yếu; Các dịch vụ Tư pháp và Hành pháp thiết yếu; Các dịch vụ Xã hội thiết yếu; Các hành động thiết yếu để điều phối và quản trị điều phối; Hướng dẫn thực hiện. Đặc điểm chung của các gói dịch vụ thiết yếu là sẵn có, dễ tiếp cận, có thể điều chính được, ưu tiên sự an toàn, cam kết tính bảo mật, kết nối với các khu vực và cơ quan khác thông qua việc điều phối. Chương trình có quy mô toàn cầu này được Chính phủ Australia và Tây Ban Nha hỗ trợ.

Các dịch vụ hỗ trợ tổng thể trong chương trình  bao gồm: các dịch vụ y tế thiết yếu (đánh giá mức độ tổn thương tâm lý, xác định phương pháp tham vấn và trị liệu, cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý để phục hồi sang chấn…); dịch vụ pháp luật/tư pháp (thông tin cho nạn nhân về quyền của họ, các chi tiết về thủ tục pháp lý, các quy trình xét xử, cơ hội bồi thường…); dịch vụ xã hội (các đường dây hỗ trợ thông tin tư vấn khủng hoảng; hỗ trợ chỗ ở an toàn, vật chất và tài chính; hỗ trợ tái hòa nhập…).

Chương trình xác định các dịch vụ thiết yếu cần được các ngành y tế, dịch vụ xã hội, tư pháp và hành pháp cung cấp, đồng thời hướng dẫn công tác điều phối các dịch vụ thiết yếu và quản trị các quá trình và cơ chế điều phối nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tốt hơn với gói dịch vụ đa ngành thiết yếu và có chất lượng dành cho phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực trên cơ sở giới.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành thực hiện thí điểm Gói dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tại một tỉnh ở Việt Nam./.