Từ 1/1/2018, chính thức tăng lương tối thiểu vùng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh lên mức từ 2.760.000 đến 3.980.000 đồng/tháng.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc ở doanh nghiệp sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000 - 230.000 đồng/tháng. Cụ thể, ở vùng I, người lao động sẽ nhận được 3.980.000 đồng/tháng, vùng II 3.530.000 đồng, vùng III 3.090.000 đồng, vùng IV 2.760.000 đồng.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại...

Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Xem chi tiết Nghị định 141/2017/NĐ-CP tại đây