Tăng lương cơ sở lên 1.39 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng từ ngày 1/7/2018
Ngày 15/5/2018. Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017.

Theo Nghị định, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/ tháng, tăng thêm 90.000 đồng. Được áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

- Cán bộ công chức cấp xã

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động

- Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương cơ sở mới này dùng để làm căn cứ cho việc:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ -CP của Chính phủ;

- Tính mức hoạt động phí, sihn hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.