Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động có thể vay 100% vốn ưu đãi
Đây là nội dung đề xuất đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến rộng rãi tại dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, dự thảo này đề xuất mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Lãi suất cho vay, người lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số được vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Các đối tượng còn lại được vay vốn với lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

Dự thảo nêu rõ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn nêu trên. 

Dự thảo đang tiếp tục lấy góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động