Đề xuất chấm điểm xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Mục tiêu của dự thảo nhằm quản lý thực trạng tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn cấp xã, phục vụ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cơ sở.

Đồng thời, đánh giá việc thực hiện chủ trương, quan điểm, chính sách, giải pháp của Đảng và Nhà nước đối với chính quyền cơ sở, trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hôi, kết quả xếp loại cấp xã về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là một cơ sở phục vụ việc xem xét xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã.

Nội dung đánh giá hoạt động xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm gồm 4 nội dung, cụ thể: 

- Nội dung 1: Hoạt động chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Nội dung 2: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Nội dung 3: Công tác quản lý địa bàn và xử lý vi phạm về tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Nội dung 4: Công tác điều trị, cai nghiện, phòng chống mại dâm và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Tiêu chí của nội dung đánh giá, tương ứng thang điểm cũng được đề xuất quy định tại dự thảo. Căn cứ những tiêu chí này, sẽ xếp loại cấp xã về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành 4 loại: Tốt – Khá – Trung bình và Yếu kém.

Ngoài ra, điểm mới của dự thảo Quyết định đó là việc chấm điểm, đánh giá về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm không phụ thuộc vào phân nhóm tỉnh, thành phố mà chú trọng đến kết quả công tác phòng ngừa và giảm hại tại địa bàn. Khuyến khích các hoạt động điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các mô hình hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và gửi góp ý tại đây