Đề xuất không trả tiền ký quỹ đối với lao động EPS bỏ trốn
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1465/QĐ-TTg ngày 21-8-2013 của Thủ tướng về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động (NLĐ) đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Theo Quyết định 1465/QĐ-TTg, thời gian thí điểm ký quỹ là 5 năm từ ngày ký. Mỗi NLĐ phải ký quỹ 100 triệu đồng. Như vậy, tới ngày 21-8-2018, việc thí điểm ký quỹ trên đã kết thúc. Do đã hết thời gian thí điểm nên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm ký quỹ với lao động EPS đến hết tháng 8-2020.

Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng bổ sung thêm đối tượng được trả lại quỹ. Theo đó, ngoài các đối tượng về nước đúng hạn, về nước do bệnh tật, thiên tai..được trả lại tiền, còn bổ sung thêm NLĐ chấm dứt hợp đồng do chuyển đổi thị thực làm việc và mục đích lưu trú tại Hàn Quốc. Đồng thời, với NLĐ bỏ trốn, tiền ký quỹ không được trả lại, dự thảo đề xuất chuyển về ngân sách địa phương, thay vì chuyển vào Quỹ Giải quyết việc làm của tỉnh thành.