Đề xuất 05 chương trình môn học trình độ trung cấp và cao đẳng
Bộ LĐ-TBXH đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về 05 Dự thảo chương trình môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Dự thảo đang được đăng tải công khai và lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ đến hết ngày 19/6/2018. Dự kiến 05 thông tư này sẽ được ban hành vào năm 2018.

Dưới đây là dự thảo chi tiết từng chương trình môn học:

http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=589

http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=590

http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=591

http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=592

http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=593