Đề xuất 05 chương trình môn học trình độ trung cấp và cao đẳng
Bộ LĐ-TBXH đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về 05 Dự thảo chương trình môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.