Đề xuất ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều thay thế Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên. Theo đó:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát, không được bố trí lao động chưa thành niên làm các công việc và tại nơi làm việc được quy định tại các Điều khoản sau:Khoản 4 Điều 163; Điểm a.b,c,d,đ,e khoản 1, điểm a,b,c,d khoản 2 Điều 165 Bộ luật lao động năm 2012;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này;

- Tăng cường thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng lao động chưa thành niên;

- Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Thông tư này cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Về danh mục công việc cấm sử dụng lao động vị thành niên,dự thảo Thông tư liệt kê 88 loại công việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 163, Khoản 3 Điều 165 Bộ Luật Lao động năm 2012 mà người sử dụng lao động không được phép thuê lao động vị thành niên (do ảnh hưởng của nóng, bụi, ồn, hơi khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép, công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, làm việc trong môi trường lạnh, tiếp xúc với hóa chất độc, môi trường làm việc độ ẩm, nóng...). Các loại công việc này tương đối đa dạng, từ giản đơn đến phức tạp như “Thu gom bã thải sản xuất cồn công nghiệp”, “Sơ chế tre, nứa, mây, cói”, “Nhuộm, hấp vải sợi”, “Làm việc trên máy bay”, “Các công việc trên tàu đi biển” ...

Xem toàn văn dự thảo tại đây.