Về trang trước

Trẻ em nên có bổn phận với bản thân trước khi có bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội không?

Thứ ba, 29/12/2015 | 08:08
Trẻ em nên có bổn phận với bản thân trước khi có bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội không?
Dự thảo Luật BVCSGDTE sẽ được trình Quốc hội thông qua vào tháng 3 năm 2015, trong đó có quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước tại điều 38,39,40,41. Tuy nhiên dư luận hiện nay còn nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề này:

Thứ nhất, quy định bổn phận của trẻ em như trong dự thảo có xa rời thực tiễn và quá khả năng đáp ứng “nghĩa vụ” đối với của các em không?

Thứ hai, một đứa trẻ không được giáo dục tốt để có trách nhiệm với bản thân thì có thể thực hiện đày đủ bổn thận với gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước như đã quy định ở trong dự thảo luật không?

Theo bạn, Trẻ em nên có bổn phận với bản thân không?

Tôi ĐỒNG Ý bởi vì…

 

    Tôi thấy luật này có quy định các quyền của trẻ em nhưng cũng có quy định các bổn phận của trẻ em. Quyền và bổn phận phải đi liền với nhau và đều phải được đảm bảo thực hiện. Do vậy, đề nghị bổ sung thêm nội dung đảm bảo thực hiện bổn phận của trẻ em vào Khoản 2 điều này. Nếu mỗi đảm bảo thực hiện quyền thì chưa đủ, phải thực hiện bổn phận.

Theo tôi bổn phận đối với cá nhân không cần quy định trong Luật, nó được điều chỉnh bởi văn hóa gia đình, đạo đức của cộng đồng nơi trẻ sinh sống. Bổn phận trong Luật được hiểu như nghĩa vụ trẻ nên làm. Mặc dù là bổn phận của trẻ nhưng sẽ do trách nhiệm bố mẹ, thầy cô và chính quyền địa phương giáo dục từ khi trẻ còn bé.

(Phạm Nhật Long – Thái Bình)

Tôi PHẢN ĐỐI bởi vì…

   Bạn dự thảo cần xem lại, có quá sức với trẻ không? Hiện nay, Dự thảo luật có 4 điều quy định bổn phận của trẻ em với gia đình, với nhà trường, cơ sở giáo dục và bạn bè, với cộng đồng, xã hội và với quê hương đất nước. Trong đó, trẻ em có 17 bổn phận, từ có trách nhiệm với bản thân đến góp phần xây dựng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Luật còn quy định trẻ em phải tôn trọng, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đoàn kết, hợp tác với bạn bè quốc tế. Bổn phận của trẻ em còn là thực hiện trật tự xã hội, an ninh công cộng, an toàn giao thông; giữ gìn của công, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên....

Trẻ sẽ không thể có bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội nếu không có bổn phận với chính mình. Cha mẹ cần dạy con ngay từ nhỏ về điều này,

(Thái Hòa – Thái Nguyên)