Về trang trước

Hôi thảo trực tuyến kinh nghiệm quốc tế về tạo việc làm và kinh doanh bền vững trong trạng thái bình thường mới

Hôi thảo trực tuyến kinh nghiệm quốc tế về tạo việc làm và kinh doanh bền vững trong trạng thái bình thường mới
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 27/05/2020
Địa điểm: Trụ sở Bộ lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH