Về trang trước

Định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2030

Định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2030
Hội thảo
Thời gian: Từ 07:30 đến 13:00 Ngày 22/10/2019
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, 78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Thực hiện kế hoạch Tổng kết chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020, kế hoạch 2016-2020 và xây dựng chiến lược 2021-2030, kế hoạch 2021-2025 trong lĩnh vực lao động người có công và xã hội phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội thảo Định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2030 để lấy ý kiến các đơn vị , chuyên gia trong và ngoài Bộ về dự thảo báo cáo.

Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển xã hội (lao động việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội ...) của chiến lược 10 năm  2011-2020, nhất là kế hoạch 5 năm 2016-2020; nguyên nhân và các mục tiêu phát triển xã hội giai ddaonj 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.