Về trang trước

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách, pháp luật

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách, pháp luật
Đào tạo/Tập huấn
Thời gian: Từ 13:00 Ngày 22/10/2019 đến 17:00 Ngày 25/10/2019
Địa điểm: Thảo viên Resort, Trung Sơn Trầm, Ba Vì, Sơn Tây, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Khác
Thực hiện kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-LĐTBXH ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng và Quyết định số 1492/QĐ-LĐTBXH ngyaf 15/10/2019 về việc mở lớp tập huấn, Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách, pháp luật

Nội dung tập huấn: 

- Một số kiến thức chung về chính sách, văn bản chính sách;

- Kỹ năng quy phạm hóa chính sách ngành lao động, thương binh, xã hội;

- Quy trình xây dựng chính sách;

- Quy trình đánh giá tác động chính sách;

- Theo dõi giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách.

Trân trọng !