Lịch tổ chức hội nghị sự kiện

Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 13/07/2016 đến 20:00 Ngày 29/07/2016
Địa điểm: Hà Nội, Vũng Tầu; Vũng Tàu
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 11/07/2016
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
Đơn vị tổ chức: Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc Hội
Cuộc thi
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 06/05/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Sự kiện
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 31/05/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
Đào tạo/Tập huấn
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 22/05/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISee)