GIỚI THIỆU CHUYÊN TRANG "PHẢN HỒI CHÍNH SÁCH

 

PHẢN HỒI CHÍNH SÁCH nhằm tạo một kênh thông tin minh bạch, kết nối với các cá nhân, tổ chức làm việc liên quan đến lĩnh vực lao động và xã hội trong các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước: UN, NGO, hiệp hội….,  nhà nghiên cứu, chuyên gia độc lập, Báo chí; Doanh nghiệp; Cơ quan quản lý các cấp; Cá nhân/tổ chức khác có liên quan

PHẢN HỒI CHÍNH SÁCH là kênh thông tin trực tuyến đa chiều từ các nhóm lợi ích khác nhau, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cá nhân/tổ chức hướng tới mục tiêu thúc đẩy và hỗ trợ quá trình ra chính sách được công bằng và gắn với quyền con người. Sự minh bạch trong thu thập và cung cấp thông tin giúp Bộ LĐ-TBXH, là cơ quan ra chính sách cho các nhóm yếu thế có những quyết sách đúng đắn, có lợi chung cho mọi người dân, mang tính đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

PHẢN HỒI CHÍNH SÁCH hướng tới mục tiêu:

1. Tạo môi trường thúc đẩy việc cung cấp thông tin, lấy ý kiến đa chiều của cá nhân/tổ chức về Luật pháp/chính sách/dự án/chương trình; các hoạt động sự kiện nổi bật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành nhằm cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời, định hướng dư luận xã hội

2. Biên soạn các sản phẩm thông tin trực tuyến để tạo ra các “Giá trị gia tăng” từ thông tin đa chiều của các cá nhân, tổ chức thành viên gồm các sản phẩm phục vụ công tác quản lý (như Báo cáo tổng hợp ý kiến đa chiều về dự thảo chính sách; Bản tin điều tra “dư luận xã hội” theo lĩnh vực/chủ đề quản lý nhà nước) và sản phẩm phục vụ cộng đồng (như CSDL tài liệu LĐXH ; Bản tin điện tử cộng đồng)

3. Hỗ trợ các thành viên tiếp cận nguồn lực: thành viên chia sẻ các nguồn lực hiện có như  trao đổi thông tin về nguồn tài trợ, chia sẻ các báo cáo, các tài liệu theo lĩnh vực quản lý của ngành; Tài liệu đào tạo/tập huấn/NCNL; Dự án phát triển cộng đồng; Nghiên cứu đánh giá chính sách; Bản đồ địa bàn dự án.tài liệu, thông tin…  thúc đẩy sự tham gia của các thành viên vào hoạt động đào tạo, hội thảo, hội nghị....

Chuyên trang Phản hồi chính sách tin rằng chính sách ra đời là nhằm hướng tới ổn định xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt của đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc cập nhật các chính sách là một điều rất quan trọng. Chúng ta càng hiểu biết nhiều về pháp luật, chính sách liên quan, càng giúp chúng ta thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tốt hơn.

Chuyên trang "Phản hồi chính sách" khi triển khai có hiệu quả sẽ là diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực lao động và xã hội. Các nội dung đề xuất, góp ý, phản biện, dữ liệu v.v…của người dân và cộng đồng xã hội thu được từ Chuyên trang sẽ giúp các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ, ngành có thêm kênh thông tin để tham khảo và ra quyết định trong quá trình xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chính sách.

Chuyên trang ra đời hy vọng sẽ trở thành kênh thông tin phổ cập kiến thức pháp luật, các chính sách trong lĩnh vực Lao động và Xã hội, mang lại nhiều thông tin có giá trị cho mọi người dân Việt Nam trong thời đại công nghệ số. 

Ban biên tập