Chính sách trước giờ G

Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định

Góc nhìn chính sách

Tiếng nói người trong cuộc